Наукова діяльність кафедри "Основи виробництва"

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПРОМИСЛОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА СЕРВІСУ
«ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

Актуальність теми
   Українська економіка потребує висококваліфікованих робітничих кадрів, тож є гостра потреба в їх підготовці, забезпечити яку можуть тільки сучасні, високоосвічені педагоги професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ).

Сьогодні в системі професійної освіти існують протиріччя, між:
- запитами суспільства до професійної компетентності педагогів ПТНЗ та недостатнім рівнем розвитку у випускників вищих навчальних закладів здібностей щодо ефективного здійснення професійної діяльності;
- новими вимогами до професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах, знаннями нових виробничих технологій, сучасних методологічних підходів в освіті та своєчасністю їх реалізації у процесі підготовки фахівців;
- рівнем теоретичної підготовленості педагогів та їх здатністю до практичної реалізації у професійній діяльності сучасних ефективних технологій;
- необхідністю перспективного планування системної організації професійної підготовки майбутніх педагогів та обмеженістю існуючих теорій щодо ефективного проектування педагогічного процесу у ВНЗ.

   На часі теоретико-методологічне обґрунтування системи підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічної освіти, розробка концепції її розвитку; проектування змісту, форм і методів та дидактичних засобів наскрізної підготовки фахівців та їх реалізація через затвердження освітніх стандартів, розробку програмних та навчально-методичних продуктів, впровадження інноваційних технологій навчання з урахуванням сучасних виробничих технологій.

Мета науково-дослідної роботи:

   Основна ідея науково-дослідної роботи: розробка системи професійної освіти та її реалізація в навчальних закладах різних рівнів акредитації та на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ.
   Мета науково-дослідної роботи: теоретично обґрунтувати та розробити зміст і технологію навчання у процесі підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ.

Основні завдання:
- розробити методологію формування системи профілів професійної освіти в Україні;
- теоретично обгрунтувати та розробити концептуальну структуру випереджаючої професійної освіти;
- розробити зміст підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ на основі інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки та кожного громадянина;
- розробити інноваційні форми, методи та дидактичні засоби наскрізної підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ;
- забезпечити інформаційний та навчально-методичний супровід процесу підготовки фахівців на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях;
- впровадити зміст та технологію навчання у процес підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ.

Об’єкт дослідження (розробки): теоретико-методична система підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів.

Предмет дослідження (розробки): теорія і технологія навчання педагогічних кадрів для ПТНЗ.

Очікувані наукові та науково-технічні результати:

Отримання нових наукових знань:

 • організація системи професійної освіти: системний, процесний та ситуаційний методологічні підходи;
 • концептуальна структура випереджаючої професійної освіти: фундаменталізація;
 • нноваційність; випереджальне навчання; компетентісний підхід до навчання;
 • рієнтація на ініціативну діяльність викладачів та студентів; виховання відповідальності як мотиваційного блоку поведінки особистості; використання проективних технологій в освіті;
 • середовищний підхід;
 • залучення до викладацької діяльності керівників та професіоналів, а також представників бізнесу, з метою передачі передового досвіду майбутньому фахівцю, висвітлення в навчальному процесі останніх досягнень науки і техніки, правил ведення успішного бізнесу;
 • реалізація процесного підходу при конструюванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін;
 • реалізація студентської мобільності, академічної співпраці та молодіжних обмінів в рамках міжнародної програми «Еразмус+»;

Технології навчання:

 • технологія проектного навчання (розробка кейс-стаді для профільно-орієнтованих навчальних дисциплін з готельно-ресторанної справи, туризму, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну);
 • технологія модульного навчання (розробка модульних програм навчальних дисциплін та їх інформаційного і навчально-методичного забезпечення профільно-орієнтованих навчальних дисциплін з готельно-ресторанної справи, туризму, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну);
 • технологія майстерень (розробка майстер-класів, проектних майстерень, студій з готельно-ресторанної справи, туризму, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну);
 • технологія дистанційного навчання (розробка дистанційних курсів профільно-орієнтованих навчальних дисциплін з готельно-ресторанної справи, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну);
 • технологія використання засобів ІКТ в навчанні (розробка проектів «Віртуальна лабораторія» для вивчення профільно-орієнтованих навчальних дисциплін з готельно-ресторанної справи, харчових технологій, технології виробів легкої промисловості, дизайну, розробка електронних курсів та відео технологій).

Вимоги до результатів виконання роботи:

Результати науково-дослідної роботи будуть відображені у:

 • статтях у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WebofScience);
 • статтях у інших іноземних виданнях;
 • статтях у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • статтях у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях;
 • монографіях, що опубліковані за рішенням наукової (вченої) ради вищого навчального закладу/наукової установи.

У процесі роботи над темою та за її результатами планується:

 • розроблення і впровадження освітніх стандартів на спеціальність «Професійна освіта: деревообробка, дизайн, харчові технології, готельно-ресторанна справа, технологія виробів легкої промисловості, туризм;
 • розроблення і впровадження навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю;
 • розроблення і впровадження програмного забезпечення навчального процесу;
 • розроблення і впровадження нових лекційних курсів та циклу лабораторних робіт;
 • розроблення і впровадження програм практики;
 • розроблення і впровадження змісту та методики курсового та дипломного проектування;
 • публікація підручників, навчальних посібників;
 • публікація інших видань (словники, довідники, публікації в академічних та хрестоматійних виданнях тощо).

Результати НДР будуть використані при підготовці науково-педагогічних кадрів:

 • захист докторських дисертацій (прийняття до захисту спеціалізованою вченою радою);
 • захист кандидатських дисертацій (прийняття до захисту спеціалізованою вченою радою);
 • захист курсових робіт (проектів);
 • захист кваліфікаційних робіт (проектів).

У виконанні НДР бере участь студентський науковий гурток на тему: «Інновації у виробництві та сфері обслуговування».

Додаткові вимоги

Науково-дослідна робота кафедри на тему «Теорія і технологія навчання в системі професійної освіти» проводиться у рамках співробітництва з ПТНЗ та підприємствами з виробництва продукції (вироби легкої промисловості, харчова продукція, вироби з деревини, дизайнерські вироби) та сфери послуг (підприємства готельно-ресторанного господарства та туризму) у м.Києві.

Підручники та навчальні посібники, розроблені навчальні програми профільно-орієнтованих дисциплін, які розробляються у процесі НДР підлягають затвердженню та наданню Грифа МОН України.

В межах науково-дослідної роботи кафедри створюються навчально-дослідні лабораторії та навчально-виробничі комплекси.

Класифікатори

Секція 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Назва пріоритетного тематичного напряму: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Назва напряму секції: Професійна освіта

Керівник науково-дослідної роботи завідувач кафедри професор Т.Б.Гуменюк

2015 – 2017 рр. – РОБОТА КАФЕДРИ ЗА ДЕРЖБЮДЖЕТНОЮ № 1/15-17 «ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
Підстава для проведення науково-дослідної роботи:
Наказ Міністерства освіти і науки України № 1243 від « 31 » жовтня 2014 р.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 105 від « 09 » лютого 2015 р.

З 2018 р. – РОБОТА КАФЕДРИ ЗА ІНІЦІАТИВНОЮ ТЕМОЮ «ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ».

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?

Adobe Photoshop - 63.3%
Adobe Illustrator - 10%
Paint.NET - 16.7%
Picasa - 10%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 25 лют. 2018 - 00:00