Перелік документів, які подаються для складання кандидатських іспитів і прикріплення здобувачем з метою написання дисертаційного дослідження

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які подаються для складання кандидатських іспитів і прикріплення здобувачем з метою написання дисертаційного дослідження

1. Заява на ім’я ректора.

2. Копія паспорту.
3. Клопотання - характеристика з місця роботи (підпис відповідальної особи, гербова печатка).
4. Особовий листок з обліку кадрів (1 фото, автобіографія).
5. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома).
6. Розгорнутий план-проспект кандидатської дисертації.
7. Виписка з засідання Ради (або кафедри) про затвердження теми.
8. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Здобувачі, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
9. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Заява на ім’я ректора університету (написана власноруч)

Ректору
Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова
академіку НАПН України,
професору В.П.Андрущенку
(Прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи здобувача)

ЗАЯВА

Прошу дозволити скласти кандидатські іспити з філософії, іноземної мови (вказати якої) і спеціальності.

Дата Підпис

Для прикріплення здобувачем на кафедру з метою написання дисертаційного дослідження, крім вищеназваних документів, необхідна резолюція завідувача кафедрою.